Ableitungsregeln

ABLEITUNGSREGELN1. FAKTORREGEL
f (x)=cou(x) f(x)= 4o(x5 - 3x2 + 1)
f'(x)=cou'(x) f'(x)= 4o (5x4 - 6x)

Konstante Faktoren bleiben erhalten.


2. SUMMENREGEL
f(x) = u(x) + v(x) f(x) = 4x2 + x
f'(x) = u'(x) + v'(x) f'(x) = 8x + 1

Summen kann man summandenweise ableiten.


3. PRODUKTREGEL
f(x) = u(x) o v(x) f(x) = (x + 3) o (x2 - 4)
f'(x) = u(x) o v'(x) + u'(x) o v(x) f'(x) = (x + 3) o 2x + (x2 - 4)


4. QUOTIENTENREGEL

f(x) =
f'(x) =


5. KETTENREGEL

f(x) = g(h(x)) f(x) = (x2 + x + 1)4
f'(x) = h'(x) o g' o h(x) f'(x) = (2x + 1) o 4 o (x2 + x +
1)3123 Worte in "deutsch"  als "hilfreich"  bewertet